نحوه ارزشیابی درس زبان تخصصی

 

نام درس: زبان تحصصي

اجراء : سالی

واحد نظري

3

نام کتاب: زبان تخصصي

ساعت نظري

3

نمره قبولي :10

نمره  نظري

20

واحد عملي

 

کد کتاب: 6/450

ساعت عملي

-

نمره  عملي

-

 

نوبت اول

نوبت دوم

 

 مستمر

آزمون كتبي نوبت اول

مستمر

آزمون كتبي نوبت دوم

نظری

عناوين

نمره

فصل

نمره

عناوين

نمره

فصل

نمره

فصل

نمره

آزمون های کتبی    

تمرین ها و تکالیف کلاسی 

مشارکت در فعالیت های کلاسی        

تحقیق و مطالعات مرتبط با درس

 

10

6

2

2

 

 

1

3

آزمون های کتبی    

تمرین ها و تکالیف کلاسی 

مشارکت در فعالیت های کلاسی        

تحقیق و مطالعات مرتبط با درس

 

10

6

2

2

 

 

1

75/0

8

4

2

5/3

2

75/0

9

4

3

5/3

3

1

10

5/3

4

5/3

4

1

 

 

5

5/3

5

75/0

 

 

6

3

6

75/0

 

 

 

 

7

5/3

 

 

ملاحظات

     سوالات بر مبنای هدف های رفتاری باشد.

*        از جداول ، پاورقي ها و مباحث مطالعه آزاد سوال طرح نشود.

*        یک سوال به درک مفاهیم انگلیسی مرتبط با درس اختصاص داده شود.

*        در پایان هر فصل با برگزاری یک آزمون کوتاه آموخته های دانش آموزان مورد ارزیابی  قرار گیرد.

*        در تحقیق و مطالعات ، دانش آموز برای استفاده از اینترنت و منابع کتابخانه ای  هنرستان و سایر کتابخانه ها هدایت شود

   درک مطلب 

1.   درک مفاهیم تخصصی 6 نمره

2.  درک ساختار جمله        2 نمره

*      واژگان

3.  آشنایی با واژگان تخصصی در جمله 5 نمره

4.  توانایی درک مفاهیم واژگان از طریق مفهوم کلی جمله 2 نمره

*       ترجمه انگلیسی به فارسی  متون تخصصی  5 نمره

 

       سوالات بر مبنای هدف های رفتاری و با توجه به حيطه ها و سطوح مختلف آن ارايه شود.

*        از جداول ، پاورقي ها و مباحث مطالعه آزاد سوال طرح نشود.

*        .در پایان هر فصل با برگزاری یک آزمون کوتاه آموخته های دانش آموزان مورد ارزیابی  قرار گیرد.

در تحقیق و مطالعات ، دانش آموز برای استفاده از اینترنت و منابع کتابخانه ای  هنرستان و سایر کتابخانه ها هدایت شود

      درک مطلب 

1.                         درک مفاهیم تخصصی 6 نمره

2.            درک ساختار جمله        2 نمره

*      واژگان

1.  آشنایی با واژگان تخصصی در جمله 5 نمره

2.  توانایی درک مفاهیم واژگان از طریق مفهوم کلی جمله 2 نمره

*      ترجمه انگلیسی به فارسی  متون تخصصی  5 نمره

 

جمع

20

20

20

20

مدل ارزشيابي 1